Kodeks Politetyczny to nowatorski projekt, który może w istotny sposób przyczynić się

do zmiany funkcjonującego do tej pory w naszym państwie systemu sprawowania władzy.

Jeśli pragniesz zmian w polityce i etycznych polityków,

to poprzyj, proszę, prezentowany tu Kodeks Politetyczny

Politetyka


Definicja

Proponowana nowa podkategoria etyki stosowanej, której zadaniem ma być określenie norm etycznych obowiązujących wszystkich polityków w codziennej publicznej działalności i wyrażenie ich formułą Kodeksu Politetycznego, a także, w następstwie powyższego, analiza publicznych działań i zachowań ludzi polityki w konfrontacji z uchwalonymi prawnie politetycznymi normami.

Kodeks Politetyczny


Etyka w polityce

Wszyscy jesteśmy świadkami cywilizacyjnych zmian na naszym globie. Za rozwijającą się w błyskawicznym tempie globalną infrastrukturą naukowo-techniczną nie poszedł rozwój stosunków społeczno-politycznych, co wywołuje sprzeciw na przestarzałą formę kierowania społeczeństwem, w tym rządzenie nim.

Zadaniem Kodeksu jest określenie niezbędnych norm etycznych, którymi powinni kierować się wszyscy politycy, mający jakikolwiek wpływ na życie przeciętnego obywatela. Dzięki temu Kodeksowi może wyłonić się nowa elita polityczna, tak przez nas wszystkich od dawna wyczekiwana.

Sprawowanie władzy ma być obywatelskim zaszczytem kierowania społeczeństwem a nie politycznym jarzmem panowania nad nim! Kodeks Politetyczny może przyczynić się do zmiany dotychczasowej formy rządzenia i osiągnięcia społecznego nad nią nadzoru.

O mnie


Kim jestem

Przemysław Kroczyński

Kłania się Państwu autor projektu Kodeksu Politetycznego w jego wstępnej fazie rozwojowej wymagającej jeszcze merytorycznego dopracowania, być może jakiejś korekty, a już na pewno rozbudowania go o nie istniejącą póki co część dotyczącą sankcji za naruszenie Kodeksu Politetycznego oraz procedury z tym związanej, której powstanie wymaga zaangażowania szerszego grona profesjonalistów.

Mam nadzieję, że zainaugurowany tu przeze mnie Kodeks Politetyczny poruszy opinię publiczną, mającą już dość polityki w dotychczasowym wydaniu i polityków z dotychczasowych wyborczych rozdań, nakłaniając przy tym chętnych znawców tematu do współpracy nad jego dalszym tworzeniem.
Projekt ten ma na tym etapie charakter sondażowy, a jego dalsze procedowanie zależne jest od wyniku wstępnego poparcia społecznego udzielonego mu głosami internautów na jego internetowej stronie www.kodekspolitetyczny.pl.
W projekcie Kodeksu Politetycznego wykorzystałem myśli zawarte w „Kodeksie Etycznym Polityka” opublikowanym 30.06.2013 r. przez profesora Jana Hartmana na jego blogu „Loose Blues”.

Jako wyedukowany na UAM w Poznaniu filolog romanista oraz germanista po kilku semestrach Uniwersytetu w Hanowerze, a także absolwent Podyplomowego Studium Muzeologicznego na UJ, nie posiadłem gruntownej wiedzy filozoficznej czy socjologicznej, tudzież z zakresu prawa, jestem jednak uważnym obserwatorem życia społeczno-politycznego. Widząc jego poważne mankamenty, doszedłem, jako przeciętny obywatel, do wniosku, że należałoby w końcu zacząć w pewien uporządkowany sposób zmieniać otaczającą nas społeczno-polityczną rzeczywistość, próbując skorelować ją z coraz szybszym rozwojem naukowo-technicznym, który nie generuje automatycznie niezbędnych dla tego rozwoju zmian w relacjach społecznych, a tym bardziej w hermetycznych układach politycznych.

By nasz rozwój cywilizacyjny przebiegał miarowym rytmem, należy wytworzyć trwałe mechanizmy harmonijnego postępu na wszystkich jego płaszczyznach, a więc także na niwie społeczno-politycznej. Skoro społeczeństwami rządzą politycy, naturalnym odruchem jest skierowanie naszej uwagi w pierwszej kolejności ku nim, by właściwie zaczęli pojmować misję służenia społeczeństwu, do jakiej są powoływani. Powinien im w tym skutecznie dopomóc projektowany tu Kodeks Politetyczny, czyli nowy akt prawny regulujący etyczne zasady prowadzenia działalności politycznej. Zapoczątkowałby on swoim pojawieniem się w prawodawstwie nowy typ prawa karnego, tj. prawo karno – etyczne, w tym przypadku obejmujące zakresem swego działania polityków, czyli grupę społeczną mającą największy wpływ na rozwój stosunków wewnątrzpaństwowych. To od jej działalności zależny jest w największym stopniu byt całego Narodu.

Kiedy w grudniu ubiegłego roku zacząłem prace nad projektem, osoby z mego otoczenia na ogół dość sceptycznie podchodziły do idei, której się wówczas poświęciłem. Teraz, po majowych wyborach prezydenckich, gdy doszło w kraju do zawirowań na scenie społeczno-politycznej i państwu zagrażać może w przyszłości nawet widmo postępującej anarchizacji życia społeczno-politycznego, projekt ten zaczyna być postrzegany przez osoby, które już wiedzą o jego powstawaniu, jako bardziej realny w swej wymowie, a nawet niezbędny ich zdaniem dla znormalizowania otaczającej nas społeczno-politycznej rzeczywistości. Nawet, jeśli przyszłe wdrożenie tego projektu w nasze prawodawstwo wiązać by się musiało z określonymi zmianami legislacyjnymi, w tym poprawkami w Konstytucji RP, mogłoby się to okazać lepszą alternatywą od niepożądanych skutków nieprzewidywalnych w tej chwili jeszcze niekontrolowanych protestów społecznych o charakterze rewolucyjno-anarchistycznym, których początkowe symptomy możemy obserwować już teraz wokół nas. Przezorniej jest chyba zatem podjąć jak najszybciej pewne działania prewencyjne w zakresie polityki ustrojowej, w tym społeczno-politycznej państwa, aniżeli zaniechać niezbędnych reform, zdając się na niewiadomy bieg zdarzeń.

Jeśli zgadzacie się Państwo z powyższą tezą, poprzecie zapewne projekt proponowanego tu przeze mnie nowego typu kodeksu. Jego idea służy naszej wspólnej sprawie.

Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować panu Ryszardowi Bałczyńskiemu za cenne wskazówki i sugestie przy opracowywaniu projektu w jego początkowej fazie.

Szczególne podziękowania za nadanie projektowi Kodeksu Politetycznego profesjonalnej oprawy i sporządzenie formalnoprawnej korekty składam w tym miejscu prawnikowi z Warszawy, który pragnął zachować anonimowość.

PK

Informacja o prawach autorskich

Całość prezentowanej strony internetowej, w tym zamieszczone teksty Preambuły, projektu Kodeksu Politetycznego, definicji terminu „Politetyka” oraz szczegółowe uzasadnienie Projektu stanowi własność Przemysława Kroczyńskiego i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Żadna część strony internetowej nie może być wykorzystywana i rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) w innym celu niż upowszechnienie Projektu w celu jego poparcia. Wykorzystanie i rozpowszechnienie jakiejkolwiek części strony internetowej w celu wskazanym w zdaniu poprzednim może odbyć się wyłącznie z notą o prawach autorskich ze wskazaniem źródła jej pochodzenia.

Kontakt


Skontaktuj się ze mną.

  • kroczynski@post.pl

© 2015 Politetyka - Przemysław Kroczyński | Regulamin i Polityka Prywatności | Informacja o cookies

facebook